I. Обща информация

Как използваме Вашите лични данни

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от “Кар 1 РЕНТ” ООД лични данни:

 • да достъпите Вашите лични данни, които “Кар 1 РЕНТ” ООД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на “Кар 1 РЕНТ” ООД на нашия уебсайт, както и във нашите офиси.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 18 , ел. поща:office@car1.bg

II. Обработване на Вашите лични данни

Приемане на резервации (в офиса, по телефон или онлайн):

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Телефон
 • Електронен адрес
 • Дата на раждане
 • Фирма/Организация (в случай, че желаете да ви бъде издадена фактура)
 • Данни на Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код (в случай че изберете да предплатите или заплатите цялата услуга онлайн)
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Коментар/Въпроси“ (в случай, че резервирате услуга онлайн).

Защо събираме Вашите лични данни

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

 • За да резервирате автомобил – в офис, по телефон или онлайн.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, във връзка с резервирането на автомобил.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните на договорни партньори с цел поддръжката на нашият уебсайта или осъществяване на счетоводно обслужване.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • В случай, че резервацията Ви не бъде потвърдена, поради липса на свободен автомобил за желания период, “Кар 1 РЕНТ” ООД ще унищожи и няма да съхранява или обработва, по-какъвто и да е начин, предоставените от Вас данни при резервация.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Договорни партньори:

–       Счетоводни компании – осъществяващи счетоводно обслужване, в случаите, когато желаете да ви бъде издадена фактура.

–       Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

След потвърдена резервация и при сключване на договор за наем на автомобил:

 • След потвърждаване на резервацията, Ние изпращаме ваучер, съдържащ предоставените от вас данни във формата за резервация.
 • За сключване на договор за наем на автомобил е необходимо да предоставите:

–       Сканирано или хартиено копие на валидна шофьорска книжка.

–       Данни на Ваша банкова карта (номер на картата и CVV код), с която е направен депозит за използване на услугата.

 • В договора за наем на автомобил ще бъдат вписани:

–       Три имена

–       Единен граждански номер/Дата на раждане

–       Номер на валиден документ за самоличност

–       Номер на валидно свидетелство за управление на МПС и дата на валидност

–       Телефон за връзка

–       Електронен адрес

–       Данни на Ваша банкова карта – номер на картата и CVV код, от която ще бъдат удържани суми в случай, на нанесени щети по автомобила или наложени електронни глоби (чл. 189 от Закона за движение по пътищата).

 • С подписването на договора за наем на автомобил, наемателят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни във връзка със сключването на договора, да бъдат използвани за търсене на наказателна или гражданска отговорност.

Защо събираме Вашите лични данни

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

 • За да Ви предоставим услугата „отдаване на автомобили под наем“, при сключването на договор за наем.
 • За да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил.
 • В случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Изпълнение на договор, по който Вие сте страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните на договорни партньори с цел поддръжката на нашият уебсайта или осъществяване на счетоводно обслужване.
 • Законово основание (в случаите, когато е налице законово задължение за предоставяне на вашите лични данни на публични органи).

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени за срок от 4 години 6 месеца, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 80 и 81 от Наказателния кодекс, във връзка с чл. 189 от Закона за движение по пътищата. След изтичане на този нормативно установен срок данните, съхранявани на електронен носител ще бъдат изтривани, а данните съхранявани на хартиен носител ще бъдат унищожени.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни при спазване на нормативно установения ред.
 • Договорни партньори:

–       Счетоводни компании – осъществяващи счетоводно обслужване, в случаите, когато желаете да ви бъде издадена фактура.

–       Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Телефон за връзка
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Вашето съобщение“

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Форма за заявка „Оперативен лизинг“

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Телефон за връзка
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Вашето съобщение“

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Форма за заявка „Дългосрочен наем на автомобили“

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Телефон за връзка
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация в полето „Вашето съобщение“

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности